Spoločnosť VSK PRO - ZEO s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť VSK PRO – ZEO  s.r.o. so sídlom na Južnej triede 125 v Košiciach má na území Slovenskej republiky určený dobývací priestor za účelom dobývania zeolitu (klinoptilolitu) na výhradnom ložisku Lom Kučín.
Spoločnosť VSK PRO – ZEO sa začlenila do medzinárodnej skupiny podnikov VSK MINING GROUP, ktorá sa zaoberá dobývaním  nerastov. V roku 2010 do spoločnosti strategicky vstúpil zahraničný partner Paltentaler Minerals GmbH, člen skupiny Paltentaler Holding so sídlom  v Rottenmanne, Rakúsko. Spoločnosť Paltentaler Minerals GmbH sa do roku 2016 postupne transformovala na spoločnosť MEB Migulator Entwicklung & Beteiligung GmbH
Prvoradým cieľom spoločnosti je kvalita ponúkaných výrobkov a ďalších služieb a celkový rozvoj spoločnosti v oblasti ťažby a spracovania zeolitu s uplatňovaním moderných technologických postupov. Veľký dôraz kladieme  na dodržiavanie princípov trvale udržateľného rozvoja  v súlade s ochranou životného prostredia.


História

 • 2004 - založenie spoločnosti - jediný spoločník Ing. Vološin zakladateľskou listinou založil spoločnosť s ručením obmedzeným  PRO-ZEO s.r.o.
 • 2009 - Predaj spol. - vstup nadnárodnej skupiny VSK MINING GROUP
 • 2010 - Vstup nového partnera - PALTENTALER MINERALS Beteiligungs GmBH (zahraničný know – how)
 • 2016 - Transformácia PALTENTALER MINERALS Beteiligungs GmBH na MEBMigulator Entwicklung & Beteiligung GmbH
 • 2018- člen INZA, IZA


Organizačná štruktúra

Orgány spoločnosti:

 • Štatutárny orgán - konateľ
  Ing. Eduard Hudy, konateľ spoločnosti
 • Prokurista spoločnosti
  Ing. Matej Rosiar

Manažment spoločnosti:

 • Manažér prevádzky a predaja: Ing. Matej Rosiar
 • Zodpovedný za banskú činnosť

Spoločníci:

 • 65 % - VSK MINING Ltd. (Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center Limassol, Cyperská republika)
 • 35 % - MEB Migulator Entwicklung & Beteiligung GesmbH, (Rottenmann, Rakúsko)

Lom Kučín

Úžitkovou surovinou na ložisku je minerál klinoptilolit, ktorý je rovnomerne rozptýlený v celej  mase horniny. Ložisko v Kučíne s potvrdenou  vysokou kvalitou  svojej suroviny zeolitu -  klinoptilolitu patrí medzi najkvalitnejšie ložiská na svete.
Ložisko aj dobývací priestor sa nachádzajú 300 m juhovýchodne od obce Kučín, v okrese Vranov nad Topľou. Z geologického hľadiska tvorí ložiskové pásmo zeolitového tufu  medzi Kučínom a Pustým Čemerným jeden celok.  Ložisko vzniklo  zeolitizáciou  popolových ryodacitových tufov, usadených vo vodnom  ( morskom) prostredí. Ložisko je jednoliate. Mohutný komplex hrabovských tufov je výsledkom  jediného vulkanického a sedimentačného procesu,  ktorý nebol prerušovaný iným sedimentačným procesom.
Ložisko na ploche 0,24 km² je situované približne v severozápadnej časti ložiskového pásma  zeolitového tufu ( hrabovský tuf) nižnohrabovského súvrstvia ( spodný báden Východoslovenskej neogénnej panvy. Teleso ložiska tvorí na povrchu  nepravidelný n-uholník ( v priestore doskovité teleso).  Najväčšia dĺžka  na povrchu  v smere  severozápad – juhovýchod je 1240 m, v smere severovýchod – juhozápad  184 m  a pokrýva plochu  23,54 ha.
Geologické zásoby zeolitu na výhradnom ložisku Kučín  sú  vypočítané a  schválené  celkovo vo výške 23 820 000 t.

Lom Kučín
Lom Kučín
Lom Kučín
Lom Kučín

VOP