Spoločnosť VSK PRO - ZEO s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Spoločnosť Pro-Zeo s.r.o.

Spoločnosť VSK PRO – ZEO  s.r.o. so sídlom na Južnej triede 125 v Košiciach má na území Slovenskej republiky určený dobývací priestor na ťažbu prírodného zeolitu (klinoptilolitu) na ložisku Kučín za účelom dobývania prírodného zeolitu  (povrchová ťažba nerastu).

Okrem ťažby sa spoločnosť zaoberá spracovaním  prírodného zeolitu a výrobou produktov na báze čistého prírodného zeolitu.

Prvoradým cieľom spoločnosti je kvalita ponúkaných výrobkov a ďalších služieb a celkový rozvoj spoločnosti v oblasti ťažby a spracovania zeolitu s uplatňovaním moderných technologických postupov. Veľký dôraz kladieme  na dodržiavanie princípov trvale udržateľného rozvoja  v súlade s ochranou životného prostredia.

Oblasti použitia

POĽNOHOSPODÁRSTVO

POĽNOHOSPODÁRSTVO

 • Doplnková kŕmna látka pre výrobu krmív a premixov
 • Prísada do podstielok hospodárskych zvierat
 • Hnojivá
 • Substráty, pôdne kondicionéry
ZOBRAZIŤ VIAC →
EKOLÓGIA

EKOLÓGIA

 • Čistenie odpadových vôd
 • Úprava pitných a úžitkových vôd
 • Filtračné médium
 • Čistenie spalín
ZOBRAZIŤ VIAC →
PRIEMYSEL

PRIEMYSEL

 • Plnivá (plasty, guma, papier, trhaviny)
 • Prísada do asfaltových bitúmenových zmesí
 • Zlepšenie stability cementových suspenzií
 • Univerzálny sorbent
ZOBRAZIŤ VIAC →
DOMÁCNOSŤ

DOMÁCNOSŤ

 • Podstielka pre domáce zvieratá
 • Dekoračný materiál
 • Filtračné médium pre bazény a záhradné jazierka
 • Pôdny kondicionér pre trávnik a záhradné rastliny
ZOBRAZIŤ VIAC →

Prírodný zeolit

Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitej kryštálovej  štruktúry a jeho mineralogického zloženia.

Prírodný zeolit - klinoptilolit je hydratovaný alumo-silikát katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ktoré majú schopnosť vymieňať svoje vymeniteľné katióny (Ca2+,Mg2+,Na+,K+) za iné.

Priestorovú kryštálickú štruktúru tvoria tetraedre (SiO4)6- a (AlO4)5- , s väzbami Si-O-Si a systémom kanálikov a pórov. Tým sú dané špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitov.

 

Vlastnosti zeolitu

Vlastnosti zeolitu - klinoptilolitu  vyplývajú z výnimočnosti jeho kryštálovej štruktúry. Zeolity sú kryštalické pórovité adsorbenty s pórmi jednotnej veľkosti, charakteristickej pre určitý typ. Adsorbujú len tie látky, ktoré môžu pórmi prenikať do vnútra kryštalových dutín t.j. také, ktoré majú kritický priemer molekúl menší než priemer pórov príslušného zeolitu.

Ďalšie vlastnosti:

 • vysoká iónová výmena a selektivita
 • reverzibilná hydratácia a dehydratácia
 • vysoká sorbčná schopnosť
 • katalytické vlastnosti
 • odolnosť voči agresívnym médiám
 

Technické parametre

Charakteristika zeolitu – Klinoptilolitu
Makroskopicky je zeolit z Kučína kompaktnou horninou, svetlozelenej farby s lastúrovým lomom. Vysušená surovina má svetlú sivozelenkastú farbu.

Merná hmotnosť: (špecifická váha): 2200-2440 kg/m3
Objemová hmotnosť: 1385-1905 kg/m3
Nasiakavosť: 39 %
Pórovitosť: 24 – 32 %
Čiastková výmenná kapacita NH4: min. 0,65 mól/kg
Celková výmenná kapacita NH4: 1,3 mól/kg
Chemické zloženie v hmotnostných percentách:
SiO2 64,18-75,50%  Al2O3 10,93-14,80%  MgO 0,29-1,43%  K2O 1,24-4,24%
Fe2O3 0,12-2,45%  CaO 1,43-11,68%  Na2O 0,10-2,97%
Mineralogické zloženie: Klinoptilolit - 82 - 84 %

 

Využitie zeolitu

Prírodný  minerál Klinoptilolit sa využíva  v rôznych  oblastiach vďaka svojim špecifickým  fyzikálno-chemickým  vlastnostiam, ktoré vyplývajú z jeho výnimočnej kryštálovej štruktúry.

 • POĽNOHOSPODÁRSTVO
 • EKOLÓGIA
 • PRIEMYSEL
 • DOMÁCNOSŤ
 • a mnoho ďalších